1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 19 września 2023 r.

INFORMACJA

z dnia 03 września 2023 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W dniu 01 września 2023 roku o godz. 12.00 rozpoczęła się pod Ministerstwem Edukacji i Nauki (al. Szucha w Warszawie) pikieta Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pikieta odbyła się pod hasłem „EDUKACJA JEST NAJWAŻNIEJSZA”. W pikiecie wzięły udział wszystkie okręgi Związku Nauczycielstwa Polskiego (oświatowe) oraz organizacje zakładowe Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP (w tym nasza organizacja związkowa ZNP w UAM).

Jako organizacja ZNP w naszym Uniwersytecie domagaliśmy się, domagamy się i będziemy nadal domagać się podwyżek płac, rozwiązania problemów systemowych oraz zwiększenia nakładów finansowych na ten sektor (więcej informacji na stronie ZG ZNP i Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP).

Protestujemy bo:

– mamy rekordowo wysoką inflację i rekordowo niskie pensje,

– kształcimy kadry, które przyczyniają się do rozwoju kraju, tymczasem uczelniom grozi zapaść kadrowa, bo niskie wynagrodzenia (5 zł – słownie: pięć złotych powyżej minimalnej krajowej) nie przyciągają młodych zdolnych ludzi do pracy w zawodzie nauczyciela i naukowca,

– zależy nam na naszych studentkach i studentach, wiemy, że edukacja jest najważniejsza, bo dzięki niej zmienia się świat.

O tym wszystkim, co powyżej pisaliśmy, mówiliśmy wielokrotnie na naszej stronie, na protestach i w petycjach kierowanych do kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki. Bez rezultatu!

Nadal domagamy się:

– zwiększenia wynagrodzenia pracowników szkolnictwa wyższego i nauki co najmniej o 20% w 2023 roku. Pracownicy to nauczyciele, pracownicy wsparcia: administracyjni, techniczni, bibliotekarze i obsługi. Nie ma gorszych, mniej ważnych i nie ma lepszych, bardziej ważnych. To my wszyscy razem stanowimy o funkcjonowaniu i rozwoju naszej Uczelni;

– gwarancji wynagrodzenia profesora na poziomie dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej;

– ustawowego powiązania wynagrodzeń zasadniczych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z wynagrodzeniami nauczycieli akademickich;

– zwiększenia nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę od 2023 roku.

Nie możemy być obojętni na to, co się dzieje!!!

ZNP w UAM