Świadczenia statutowe

Statutowe świadczenia losowe

Uprzejmie informujemy Członków Związku Nauczycielstwa Polskiego o aktualnie przysługujących związkowych świadczeniach statutowych:

Urodzenie dziecka członka700,00 zł
Zgon członka Związku600,00 zł
Zgon współmałżonka członka500,00 zł
Zgon dziecka członka500,00 zł
Zgon rodzica członka500,00 zł
Przejście członka na emeryturę700,00 złNależne świadczenie członek Związku (lub osoba uprawniona) otrzymuje po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Jednocześnie każdy członek Związku Nauczycielstwa Polskiego może wnioskować o zwrotną zapomogę związkową (pożyczkę) w wysokości do 5.000,00 zł. Zwrotna zapomoga związkowa spłacana jest w maksymalnie 12. ratach miesięcznych.

Ponadto w szczególnie uzasadnionych wypadkach każdy członek związku może zwrócić się do Zarządu Uczelnianego ZNP o przyznanie bezzwrotnej zapomogi losowej.

Każdemu dziecku członka przysługuje upominek świąteczny (gwiazdkowy) w wysokości 150,00 zł, a członkowi – emerytowanemu pracownikowi UAM – w wysokości 100,00 zł. Szczegółowe zasady przyznawania tych upominków określają odpowiednie uchwały dostępne w Biurze Zarządu.


Regulamin przyznawania zapomóg losowych

Regulamin przyznawania zapomóg losowych
członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24/2013

§ 1

Członkowi ZNP w UAM, który na skutek zdarzeń losowych, a zwłaszcza klęsk żywiołowych (pożar, wypadek, kradzież itp.) doznał znacznego uszczerbku majątkowego, jak również z powodu innych uzasadnionych przyczyn Zarząd Uczelniany ZNP, po zaopiniowaniu przez Komisję ds. przyznawania zapomóg, może przyznać jednorazową bezzwrotną zapomogę losową.

§ 2

Przyznana zapomoga losowa posiada charakter pomocy społecznej.

§ 3

Zapomogi nie będą przyznawane ze względu na niskie uposażenie członka oraz na dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu lekarstw, chyba, że są one skutkiem nieszczęśliwego zdarzenia losowego.

§ 4

Minimalna kwota zapomogi losowej wynosi 300,00 zł, maksymalna – 1000,00 zł.
Wysokość zapomogi każdorazowo ustali Zarząd Uczelniany po zasięgnięciu opinii i na wniosek Komisji ds. zapomóg oraz w zależności od zaistniałej sytuacji i posiadanych środków.

§ 5

Wniosek o przyznanie zapomogi powinien zawierać wskazanie przyczyny wystąpienia oraz jego uzasadnienie. Do wniosku należy dołączyć oryginalne dokumenty potwierdzające zaistniałe zdarzenia losowe.

§ 6

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej można składać w ciągu 3 miesięcy od zaistniałego zdarzenia losowego. Po tym okresie wnioski nie będą rozpatrywane.

§ 7

Zarząd Uczelniany Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza corocznie ustali kwotę, która będzie mogła być przeznaczona na przyznanie zapomóg losowych w danym roku kalendarzowym.

§ 8

Decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu zapomogi wnioskodawca otrzyma pisemnie na wskazany we wniosku adres.

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 roku.

Za Zarząd

P r e z e s
Związku Nauczycielstwa Polskiego
Zakładowej Organizacji Związkowej
w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

dr Wojciech Kamiński