Ulga podatkowa

ULGA PODATKOWA DLA ZWIĄZKOWCÓW

ODLICZANIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Szanowni Państwo Członkowie ZNP,

Uprzejmie informujemy członków Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, że:

  1. Od 1 stycznia 2022 roku można odliczyć (od dochodu przed opodatkowaniem) ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększyła  limit odliczenia zapłaconych składek z 300,00 zł do 500,00 zł.
  • Od 1 lipca 2022 roku roczny limit tej ulgi zwiększył się do 500,00 zł.
  • Jeśli składkę związkową potrąca z wynagrodzenia pracodawca (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), to informację o potrąceniu zamieszcza w PIT-11 w pozycji 123. Zamieszczona w PIT-11 kwota składki na rzecz związku zawodowego wykazana jest w kwocie faktycznie potrąconej, nie wyższej jednak niż ustawowy limit 500,00 zł.
  • Jeżeli pracodawca (UAM) nie potrąca składek członkowskich z wynagrodzenia pracownika-podatnika, lecz składki te opłacane są indywidualnie przez pracownika, ma on obowiązek posiadać dowód (dowody) wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego (ZNP w UAM). Dowód wpłaty (druk KP lub potwierdzenie przelewu na konto ZNP w UAM) musi zawierać co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwę organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty (ZNP w UAM), tytuł i datę wpłaty oraz kwotę wpłaconych składek.
  • Odliczyć można składki zapłacone w danym roku podatkowym, to jest roku, którego dotyczy rozliczenie; decyduje data dokonania przelewu lub dokonania wpłaty w gotówce (druk KP) w siedzibie związku zawodowego (ul. Grunwaldzka 6, Collegium Heliodori Święcicki, pok. 115, 60-780 Poznań).
  • Nie można odliczać składki zapłaconych po 31 grudnia danego roku podatkowego lecz przed złożeniem rocznego sprawozdania podatkowego.

dr Wojciech Kamiński

prezes