WYBORY na kadencję 2024-2028

UCHWAŁA Nr 286/2024

Zarządu Uczelnianego
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie: zasad i terminów przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej ZNP w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kadencję 2024-2029

Działając na podstawie art. 26, 33, 35 oraz art. 80 ust. 2 pkt 8 Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego, w związku z uchwałą Nr 15/2023 Zarządu Głównego ZNP z dnia 26 września 2023 roku w sprawie przyjęcia Instrukcji wyborczej, uchwałą Nr 14/2023 Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP z dnia 08 grudnia 2023 roku w sprawie zasad i terminów przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w pionie szkolnictwa wyższego i nauki ZNP na kadencję 2024-2029 oraz uchwałą Nr 281/2024  Zarządu Uczelnianego  ZNP w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wyborów Zebrania wyborczego Ogólnouczelnianej grupy związkowej pracowników w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zarząd Uczelniany Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyjmuje następujące zasady przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej ZNP w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kadencję 2024-2029:

§ 1

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 8 Statutu ZNP, w nawiązaniu do uchwały Nr 14/2023 Rady SzWiN ZNP, ustala się, że:

 1.  uzgodnienie z ZU ZNP w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu terminów zebrań sprawozdawczo-wyborczych członków w powołanej na terenie uczelni Ogólnouczelnianej grupie związkowej oraz Sekcji Emerytów i Rencistów, o których mowa odpowiednio w art. 72b ust. 1 oraz art. 85 ust. 1 pkt 2 Statutu ZNP winno nastąpić do 15 marca 2024 roku;
 2.  zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków  Ogólnouczelnianej grupy związkowej, o której mowa w art. 72b ust. 1 Statutu ZNP odbędzie się 23 kwietnia 2024 roku;
 3.  zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Sekcji Emerytów i Rencistów odbędzie się 09 kwietnia 2024 roku;
 4.  podstawą wyliczenia liczby mandatów delegatów na Uczelnianą Konferencję Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
  w  będą dane statystyczne opracowane według stanu na 31 stycznia 2024 roku;
 5. w Uczelnianej Konferencji Delegatów ZNP w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wezmą udział delegaci wybrani:
  1. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym członków Ogólnouczelnianej grupy związkowej – jeden delegat na każdą rozpoczętą liczbę 10 członków,
  1. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Sekcji Emerytów i Rencistów – jeden delegat na każdą rozpoczętą liczbę  20 członków;
 6.  zobowiązuje się Zarząd Uczelniany  ZNP w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do wyliczenia i podania do wiadomości liczby mandatów delegatów, o których mowa w pkt. 5, w terminie do 20 marca 2024 roku.

§ 2

W trakcie zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków Ogólnouczelnianej grupy związkowej, o której mowa w art. 72b ust. 1 Statutu ZNP, będą wybrani: prezes grupy związkowej (który jest automatycznie delegatem na Uczelnianą Konferencję Delegatów ZNP w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz w grupach związkowych, którym przysługuje więcej niż jeden mandat, pozostali delegaci na Uczelnianą Konferencję Delegatów ZNP w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu .

§ 3

W trakcie zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków Sekcji Emerytów i Rencistów, o której mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 w nawiązaniu do art. 86 ust. 2 Statutu ZNP, powinni zostać wybrani: przewodniczący Sekcji Emerytów i Rencistów (który staje się delegatem na Konferencję Delegatów Sekcji Emerytów i Rencistów Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz delegatem na Uczelnianą Konferencję Delegatów ZNP w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), w Sekcji, której przysługuje więcej niż jeden mandat, pozostali delegaci na Konferencję Delegatów Sekcji Emerytów i Rencistów Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, pozostali członkowie zarządu Sekcji, członek Komisji Rewizyjnej ZNP w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (który staje się delegatem na Uczelnianą Konferencję Delegatów ZNP w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz jeżeli Sekcji przysługują więcej niż dwa mandaty, pozostali delegaci na Uczelnianą Konferencję Delegatów ZNP w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w liczbie podanej przez Zarząd Uczelniany ZNP w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Uczelniany ZNP w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zasadami.

§ 4

 1. Zarząd Uczelniany zwołuje Uczelnianą Konferencję Delegatów ZNP w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 21 maja 2024 roku.
  1. W części sprawozdawczej Uczelnianej Konferencji Delegatów ZNP w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu biorą udział członkowie ustępującego Zarządu Uczelnianego oraz Komisji Rewizyjnej ZNP w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nie będący delegatami na Konferencję Delegatów ZNP w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

§ 5

Do opracowania projektu głównych wytycznych i kierunków działania Zarządu Uczelnianego  Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kadencję 2024-2029 powołuje się Komisję Programową, która będzie liczyła 3 osoby.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za  Zarząd Uczelniany

P r e z e s

Zarządu Uczelnianego

Związku Nauczycielstwa Polskiego

dr Wojciech Kamiński