1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 31 paźdzernika 2023 r.

K O M U N I K A T

Wyższa kwota składki członkowskiej na rzecz

związków zawodowych odliczana od dochodu

W Dzienniku Ustaw z 22 sierpnia 2023 r., pod poz. 1667, opublikowano ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawą tą dokonano zmiany m.in. w ustawie o PDOF (podatku dochodowym od osób fizycznych).

         Zmiany w PIT polegają na podwyższeniu kwoty składki członkowskiej opłacanej na rzecz związków zawodowych odliczanej od dochodu przez podatników PIT, z kwoty 500 zł do 840 zł w roku podatkowym.

         Zmiany w tym zakresie zawiera art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy o PDOF. Znowelizowany przepis wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., przy czym w tym brzmieniu będzie on miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r. (art. 8 ww. ustawy zmieniającej.