1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 10 czerwca 2024 r.

PROPONOWANE PRZEZ ZNP ZMIANY W USTAWIE PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE Z DNIA 22 KWIETNIA 2024 r.

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w dniu 22 kwietnia 2024 roku przygotowała pro
pracownicze propozycje zmian w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które
zostaną przekazane na ręce Ministra Nauki Dariusza Wieczorka.
Zmiany, o które wnioskujemy są związane z:
I. minimalną, w danym roku, wysokością wynagrodzenia zasadniczego profesora uczelni
publicznej powiązaną z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym w gospodarce
narodowej w roku poprzednim – przyjąć co najmniej współczynnik 2;
II. wysokością miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela akademickiego
w uczelni publicznej określoną w stosunku do minimalnego wynagrodzenia profesora
– przyjąć nie mniej niż:
a. 87% – dla profesora uczelni,
b. 74% – dla adiunkta,
c. 61% – dla innych nauczycieli akademickich;
III. wysokością miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pozostałych pracowników
uczelni – przyjąć nie mniej niż 50% wynagrodzenia profesora;
IV. corocznym zwiększeniem wysokości finansowania szkolnictwa wyższego i nauki o co
najmniej 0,3% PKB (od 2025 r.) do osiągnięcia poziomu 3% PKB;
V. zmianą określenia pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi na pracownicy
akademiccy;
VI. zwiększeniem składu RGSWiN w grupie przedstawicieli związków zawodowych oraz
w grupie przedstawicieli pracodawców z dwóch do trzech.
W dniu 23 kwietnia br. Sekretariat RSzWiN ZNP zwrócił się o wypracowanie wspólnego
stanowiska do Kolegów z KSN NSZZ „Solidarność”.
Sekretariat RSzWiN ZNP